STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SZWENDACZEK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE KLUB SZWENDACZEK, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną, trwałą jednostką o celach niezarobkowych zawiązaną dla realizacji i propagowania sportów górskich: letnich i zimowych, upowszechniania idei aktywnej turystyki rowerowej i kajakowej, przyczyniania się do krzewienia szeroko rozumianej kultury fizycznej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków i wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w ramach:
  1. propagowania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii, zimowisk itp. dla dzieci, młodzieży, dorosłych pełno- i niepełnosprawnych.
  2. organizowania szkoleń, warsztatów związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i logotypy identyfikujące Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wszechstronne propagowanie informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu,
 2. popularyzacja sportów górskich,
 3. promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
 4. upowszechnianie sportów letnich i zimowych,
 5. działanie na rzecz aktywizacji i integracji turystycznej,
 6. popularyzacja turystyki w kraju i za granicą,
 7. ukazywanie zróżnicowania kulturowego (historycznego, religijnego, językowego, zwyczajowego itp.) różnych krajów,
 8. krzewienie kultury fizycznej i turystyki,
 9. działanie na rzecz zwiększenia dostępności do imprez turystycznych,
 10. kreowanie postawy prospołecznej,
 11. promowanie sportu i rekreacji,
 12. szerzenie postawy tolerancji, przeciwdziałanie postawie dyskryminacji kulturowej,
 13. promowanie idei wolontariatu,
 14. propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia,
 15. pobudzanie świadomości w kwestii korzyści wynikających z aktywnego trybu życia,
 16. wspieranie działań na rzecz poprawy atrakcyjności infrastruktury turystycznej,
 17. przeciwdziałanie wykluczeniu i zjawiskom patologicznym,
 18. propagowanie turystyki i krajoznawstwa,
 19. rozwijanie i doskonalenie technik związanych ze sportami górskimi, rowerowymi i kajakowymi,
 20. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. dokumentowanie fotograficzne i filmowe imprez turystycznych,
 22. wspieranie rozwoju zawodowego oraz zwiększanie kompetencji członków Stowarzyszenia,
 23. ochrona i promocja zdrowia,
 24. wypoczynek dzieci i młodzieży,
 25. inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych do podróżowania i poznawania nowych kultur,
 26. rozbudowa własnej bazy sprzętowej,
 27. wspieranie i integracja osób aktywnie spędzających czas.
 28. działalność organizatorów turystyki.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wycieczek górskich, wyjazdów narciarskich, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zawodów sportowych oraz wyjazdów edukacyjnych, w kraju i za granicą, propagujących turystykę i aktywny, zdrowy styl życia,
 2. prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie form aktywnego spędzania czasu,
 3. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych dla osób pełno i niepełnosprawnych,
 4. promocję działań stowarzyszenia w mediach masowego przekazu, w szczególności na portalach społecznościowych,
 5. nabywanie sprzętu turystycznego, narciarskiego, kajakowego, rowerowego i  wspinaczkowego,
 6. prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej, wypoczynkowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 7. organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, imprez, festiwali, konkursów w kraju i za granicą,
 8. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 9. tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wyjazdów,
 10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
 11. organizowanie podczas wyjazdów prelekcji na temat Polski, jej historii, tradycji, religii, zwyczajów, języka, przyrody oraz mieszkańców,
 12. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych o tematyce podróżniczej,
 13. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi,
 14. organizację kampanii społecznych poszerzających wiedzę o turystyce,
 15. organizowanie wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 16. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
 17. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 18. tworzenie programów aktywizacji dzieci, młodzieży, dorosłych pełno- i niepełnosprawnych w oparciu o odbyte podróże i doświadczenia członków Stowarzyszenia,
 19. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów,
 20. inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 7

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, a także osoby małoletnie powyżej 16 lat, które złożą wypełnioną deklarację członkowską, przedstawią pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia, akceptują cele statutowe oraz zasady działalności Stowarzyszenia i uiszczą wpisowe.
 2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Przedstawiciele ustawowi wypełniają za małoletnich poniżej 16 lat deklarację członkowską i uiszczają za nich składkę członkowską.

§ 9

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przyjęciem kandydata przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
 4. z własnej woli wystąpić ze Stowarzyszenia,
 5. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 6. korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
 4. wnoszenia składek członkowskich, ustalonych w drodze uchwały Walnego Zebrania,
 5. postępowania zgodnie z dobrem Stowarzyszenia, dbania o honor i tradycję.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia, zostanie przyjęta przez Zarząd, deklaruje pomoc materialną, finansową lub merytoryczną dla Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo:

 

 1. uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 4. z własnej woli wystąpić ze Stowarzyszenia,
 5. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa głosowania.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. skreślenia z listy członków w przypadku: umyślnego naruszenia postanowień Statutu, nie brania udziału w działalności statutowej, działania na szkodę Stowarzyszenia, rozwiązania się Stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
 3. ukarania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego członka zwyczajnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
 4. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 5. śmierci członka.
 6. O utracie członkostwa określonego w ust. 1 pkt 1) ust. 1 pkt 2) decyduje Zarząd, w pozostałych przypadkach utrata członkostwa następuje z dniem zaistnienia przyczyny.
 7. W przypadku utraty członkostwa skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym oddanych przez członków obecnych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 15

 • Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 • Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nieograniczoną ilość razy.


Walne Zebranie Członków

§ 16

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18

 • Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez członków obecnych. Głosowanie jest jawne.
 • Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Władz Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. Uchwalenie zmian Statutu;
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. Uchwalenie budżetu;
 7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13. Podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 14. Przyznawanie wyróżnień honorowych i wręczanie odznaczeń osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia i nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia osobom szczególnie dla niego zasłużonym.


Zarząd

§ 20

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 3. Każdy członek Zarządu ma prawo prowadzić sprawy Stowarzyszenia.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub otrzymywać za nie wynagrodzenie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. Ustalanie projektu budżetu,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku,
 6. Zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności statutowej oraz odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 11. Orzekanie o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków (Przewodniczącego i Członka).
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. Składanie sprawozdań z kontroli pracy Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie.

§ 26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. Darowizny, spadki i zapisy, pochodzące od osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz w innych walutach – niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa podmiotu dokonującego przysporzenia majątkowego,
 3. Wpływy z działalności statutowej,
 4. Dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. Dofinansowania, subwencje i dotacje od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. Wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i depozytach terminowych i inne dochody kapitałowe,
 7. Dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie;
 8. Dochody ze zbiórek publicznych i niepublicznych.

 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczone na realizacje wszystkich celów Stowarzyszenia, chyba, że ofiarodawcy określą specjalny cel, na który przeznaczyli darowiznę.

3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd Stowarzyszenia składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe, powiększone o koszty przyjęcia spadku.

§ 27

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uregulowanymi Polityką Rachunkowości Stowarzyszenia.

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu.

§ 29

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, oraz podmiotami prawa handlowego, z którymi może zawiązywać spółki.

Sprawozdawczość

§ 30

 1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Pierwsze sprawozdanie Stowarzyszenia zostanie złożone za 2017 rok.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów oddanych przez członków obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie Klub Szwendaczek

Kędzierskiego 2/32, 01-493 Warszawa
KRS 0000658051, REGON 366320126,
NIP 5272792874, 
tel. 505 340 220
(w dni powszednie w godz. 18-22)
email: klub@szwendaczek.pl

Chcesz się poszwendać? Dołącz do nas!