POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOWARZYSZENIA KLUB SZWENDACZEK

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem członkiem lub sympatykiem Stowarzyszenia lub odbiorcą newslettera i w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.
 • skąd pozyskujemy dane;
 • co robimy z tymi danymi;
 • w jaki sposób przechowujemy dane;
 • komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • jak realizujemy prawo do ochrony danych;
 • w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Szwendaczek z siedzibą w: 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/32, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000658051, REGON 366320126, NIP 5272792874.

Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:

 • są członkami Stowarzyszenia;
 • przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • wsparły działania Stowarzyszenia;
 • wzięły udział w akcjach lub działaniach statutowych Stowarzyszenia;
 • skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
 • zapisały się na listę subskrypcyjną (newsletter)

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: klub@szwendaczek.pl;

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.

Przetwarzamy dane na podstawie:

 • udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • wypełnionej w postaci formularza na stronie internetowej www.szwendaczek.pl deklaracji członkowskiej,
 • dobrowolnego zapisu na listę subskrybentów (newsletter),
 • dołączenia do grona sympatyków Stowarzyszenia na portalach społecznościowych,
 • uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania darowizn, składek,
 • prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków o istotnych wydarzeniach i terminach określonych w statucie.

Zakres gromadzonych i analizowanych danych:

 • przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, wiek i płeć,
 • przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. wyprawy górskie, rower, narty, kajakarstwo,
 • przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn,
 • przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych wyjazdach.

Cele przetwarzania danych:

 • wysyłanie informacji o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach statutowych,
 • zabezpieczenie działań administracyjnych i księgowych,
 • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji,
 • uzyskanie finansowego wsparcia naszych działań,
 • zachęcenie do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wyjazdach,
 • realizacja prawnych zobowiązań Stowarzyszenia,
 • przechowywanie historii wsparcia (przekazanych darowizn) i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • dotarcie do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi członkowie/sympatycy,
 • umożliwienie i zarządzanie uczestnictwem w naszych wydarzeniach/wyjazdach

Forma kontaktu wykorzystująca zgromadzone dane:

Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu:

 • wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,
 • dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe,
 • dzwonimy na telefony stacjonarne,
 • korzystamy z komunikatorów portali społecznościowych.

Udostępnianie danych

Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji wyjazdu/świadczącym usługi wchodzące w skład kosztów wyjazdu.

Sposób przetwarzania danych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania danych, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia.

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:

 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Postanowienia końcowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:

 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: www.szwendaczek.pl  wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.szwendaczek.pl

Stowarzyszenie Klub Szwendaczek

Kędzierskiego 2/32, 01-493 Warszawa
KRS 0000658051, REGON 366320126,
NIP 5272792874, 
tel. 505 340 220
(w dni powszednie w godz. 18-22)
email: klub@szwendaczek.pl

Chcesz się poszwendać? Dołącz do nas!