REGULAMIN
STOWARZYSZENIA KLUB SZWENDACZEK 

 1. Organizatorem wypraw jest Stowarzyszenie Klub Szwendaczek z siedzibą w: 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/32, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000658051, REGON 366320126, NIP 5272792874, które jest właścicielem strony szwendaczek.pl oraz fanpage’a na Facebook’u a także konta na Instagramie.

 2. Regulamin określa zasady, warunki i reguły uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Szwendaczek, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, w ramach działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego dla członków) w ramach serwisu internetowego http://szwendaczek.pl oraz Facebooka i Instagrama.

 3. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Klub Szwendaczek.

 4. Organizowane przez Stowarzyszenie wyprawy nie mają charakteru komercyjnego. Realizowane są w postaci działalności statutowej dla członków, w postaci odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach promowania turystyki i krajoznawstwa oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie generuje zysku z organizowanych wyjazdów. Stowarzyszenie jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Stowarzyszenie jest wpisane w rejestr organizatorów pod numerem 2136 w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Stowarzyszenie posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy Stowarzyszenie wbrew obowiązkowi nie zapewnia uczestnikowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez uczestników w razie niewykonania umowy, uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu uczestników do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

 5. Przy zgłaszaniu się do udziału w wyprawie i zawieraniu umowy udziału w wyprawie, uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.

 6. Aby dokonać rezerwacji udziału w wyprawie należy skontaktować się za pomocą formularza lub adresu e-mail dostępnego na stronie szwendaczek.pl.

 7. Przedstawiciel organizatora prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w postaci umowy udziału w wyprawie i warunków dotyczących wpłaty zaliczki bądź pełnych kosztów wyprawy. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest do wpłaty zaliczki bądź pełnych kosztów wyprawy w ciągu 3 dni roboczych od przesłania umowy udziału w wyprawie w wersji elektronicznej. Poprzez wpłatę zaliczki bądź pełnych kosztów wyprawy Uczestnik zawiera umowę udziału w wyprawie i potwierdza prawdziwość wszystkich danych w niej zawartych oraz akceptuje wszystkie jej warunki, program wyprawy, warunki uczestnictwa zawarte w Regulaminie, Politykę Prywatności Stowarzyszenia oraz OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) PZU Wojażer. 

 8. Poprzez wpłatę zaliczki lub pełnych kosztów wyprawy, zgłaszający potwierdza, iż:

  1. zapoznał się i zaakceptował treść umowy oraz program wyprawy,

  2. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu,

  3. zapoznał się i zaakceptował Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Stowarzyszenia i niniejszego Regulaminu,

  5. potwierdza prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu i umowie.

 9. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.

 10. Dokonanie rezerwacji na rzecz innej osoby przez osobę zgłaszającą jest możliwe, jeżeli osoba zgłaszająca posiada ustne pełnomocnictwo do dokonania takich czynności, a inna osoba jest również członkiem stowarzyszenia.

 11. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w formularzu rezerwacji o szczegółach dotyczących wyprawy.

 12. Zgłoszenia udziału w wyprawie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone przez ich prawnych opiekunów.

 13. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego.

 14. Koszty wyprawy wyrażone są w złotych (PLN).

 15. Koszty ustalane są przez Stowarzyszenie odrębnie dla każdej wyprawy.

 16. Świadczenia zawarte w kosztach są każdorazowo wymienione w opisie wyprawy.

 17. Koszty nie obejmują: kosztów uzyskania paszportu, wiz, szczepień ochronnych i dodatkowych ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku wyprawy.

 18. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek numer:

Stowarzyszenie Klub Szwendaczek 
ul. Kędzierskiego 2/32
01-493 Warszawa
18 2530 0008 2016 1019 2610 0001 – Nest Bank

 1. Wpłaty winny wpłynąć na rachunek bankowy Stowarzyszenia w ciągu 3 dni roboczych od przesłania umowy udziału w wyprawie w wersji elektronicznej.

 2. Przy zgłoszeniu na wyprawę na mniej niż 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia wpłaty winny wpłynąć niezwłocznie i ponadto wymagane jest w takim przypadku przesłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji przelewu. Przy zgłoszeniu w dniu rozpoczęcia wyprawy dopuszcza się wniesienie wpłaty w gotówce na zbiórce. 

 3. Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w wyprawie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające ze zgłoszenia udziału w wyprawie obowiązki (m.in. musi to być również członek stowarzyszenia)

 4. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Stowarzyszenia, jeżeli uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy.

 5. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami np. kosztem przebukowania biletów lotniczych, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą. 

 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyprawie w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej.

 7. Rezygnacja z udziału w wyprawie w dowolnym czasie przed jej rozpoczęciem wiąże się z poniesieniem wpłaconych do danego momentu kosztów wyprawy w postaci: pełnych kosztów, zaliczki lub wpłaconych do danego momentu części kosztów, z zastrzeżeniem pkt 26. 

 8. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc na daną wyprawę Stowarzyszenie tworzy listę rezerwową osób zainteresowanych wyjazdem. Osoby te mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami wyjazdu w przypadku jeśli wystąpią rezygnacje osób będących już jej uczestnikami. W takich przypadkach Stowarzyszenie pośredniczy w przeniesieniu praw i obowiązków pomiędzy takimi osobami, a koszty wnoszone tytułem uczestnictwa przez osobę z listy rezerwowej stanowią jednocześnie 100% zwrot kosztów osoby rezygnującej z wyjazdu.

 9. Stowarzyszenie może odwołać wyprawę z powodu braku wymaganego minimum uczestników określonego w umowie, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników. W przypadku odwołania wyjazdu uczestnik ma prawo wziąć udział w innym wyjeździe o takich samych lub wyższych kosztach za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem różnicy przez Stowarzyszenie. Jeśli uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego wyjazdu jest mu zwracane 100% wpłaty.

 10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zaplanowanych tras wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.

 11. Stowarzyszenie ma prawo modyfikacji programu wyprawy w szczególności spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników. Zmiany w programie wyprawy mogą być podyktowane również czynnikami tzw. siły wyższej, na które Stowarzyszenie nie ma wpływu, ale w trosce o bezpieczeństwo uczestników konieczne jest podjęcie działań w trakcie trwania wyprawy.

 12. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których wyprawa będzie realizowana.

 13. Dane osobowe uczestników wypraw oraz dokonujących rezerwacji będą przetwarzane przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Polityką Prywatności.

 14. Zgłaszając się na wyprawę i realizując przelew uczestnik wyraża zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa, na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych, a także na wykorzystanie wizerunku w celach administracyjnych oraz w celu promowania wypraw Stowarzyszenia i wykonywania dokumentacji fotograficzno-filmowej z ich realizacji.

 15. Szczegółowe warunki udziału w wyprawie zależne od jej charakteru (wyprawa górska, rowerowa, kajakowa, narciarska) są publikowane w informacjach szczegółowych danej wyprawy na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 16. Koszt wyprawy może ulec zmianie tylko ze względu na: 

  1. wzrost kosztów transportu

  2. wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat związanych z usługami lotniskowymi. 

  3. wzrost kursu walut 

 17. Koszt jednak nie może ulec zmianie później niż 10 dni przed wyprawą. W przypadku wzrostu kosztów Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wyprawy otrzymując 100% zwrotu poniesionych kosztów lub ich akceptacji w nowej wysokości, zrealizowania odpowiednich dopłat i dalszego uczestnictwa w wyprawie. 

 18. Jeżeli w trakcie wyprawy uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Stowarzyszenia obecnego na wyprawie.

 19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).

Regulamin Stowarzyszenia Klub Szwendaczek – wersja 5, zaktualizowany w dniu 21.02.2020.
[zmiany względem poprzedniej wersji: uzupełnione informacje o koncie na Instagramie; doprecyzowane zasady ponoszenia kosztów przy rezygnacji z udziału w wyprawie, w przypadku gdy rozliczenie następuje w częściach; możliwość odwołania wyprawy przez Stowarzyszenie w dowolnym czasie przy braku minimalnej liczby uczestników; doprecyzowanie zasad zwrotu kosztów w przypadku ich wzrostu przed rozpoczęciem wyprawy.]

Stowarzyszenie Klub Szwendaczek

Kędzierskiego 2/32, 01-493 Warszawa
KRS 0000658051, REGON 366320126,
NIP 5272792874, 
tel. 505 340 220
(w dni powszednie w godz. 18-22)
email: klub@szwendaczek.pl

Chcesz się poszwendać? Dołącz do nas!