klub@szwendaczek.pl

W weekend 17-18.11 ruszamy na ostatnie górskie szwendanie w tym roku. Czekają na nas szczyty Małej Fatry na Słowacji :)

About 2 months ago from szwendaczek.pl's Twitter via Twitter Web Client

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB SZWENDACZEK

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB SZWENDACZEK:

 

 1. Organizatorem wypraw jest Stowarzyszenie Klub Szwendaczek, które jest właścicielem strony szwendaczek.pl oraz fanpage’a na Facebook’u o nazwie: Klub Szwendaczek.
 2. Regulamin określa zasady i reguły uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Szwendaczek, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, w ramach działalności statutowej dla członków, a także odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach serwisu internetowego https://szwendaczek.pl oraz facebook.com/klub.szwendaczek.
 3. Właścicielem serwisu, fanpage’a i organizatorem wypraw jest Stowarzyszenie Klub Szwendaczek z siedzibą w: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 5/13 lok. 103, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000658051, REGON 366320126, NIP 5272792874.
 4. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Klub Szwendaczek i zamieszczonej na stronie internetowej szwendaczek.pl.
 5. Organizowane przez Stowarzyszenie wyprawy nie mają charakteru komercyjnego. Realizowane są w postaci działalności statutowej dla członków, a także odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach promowania turystyki i krajoznawstwa oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie nie generuje zysku z organizowanych wyjazdów. Organizowane przez Stowarzyszenie wyjazdy nie są imprezami turystycznymi rozumianymi w Ustawie o usługach turystycznych.
 6. Przy zgłaszaniu się do udziału w wyprawie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 7. Aby dokonać rezerwacji udziału w wyprawie należy skontaktować się za pomocą formularza lub adresu e-mail dostępnego na stronie szwendaczek.pl.
 8. Przedstawiciel organizatora prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z jej warunkami dotyczącymi wpłaty zaliczki bądź pełnych kosztów wyprawy.
 9. Poprzez wysłanie przelewu zaliczki lub pełnych kosztów wyprawy, zgłaszający potwierdza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. potwierdza prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu.
 10. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.
 11. Dokonanie rezerwacji na rzecz innej osoby przez osobę zgłaszającą jest możliwe, jeżeli osoba zgłaszająca posiada ustne pełnomocnictwo do dokonania takich czynności.
 12. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w formularzu rezerwacji o szczegółach dotyczących wyprawy.
 13. Zgłoszenia udziału w wyprawie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone przez ich prawnych opiekunów.
 14. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego.
 15. Koszty wyprawy wyrażone są w złotych (PLN).
 16. Koszty ustalane są przez Stowarzyszenie odrębnie dla każdej wyprawy.
 17. Świadczenia zawarte w kosztach są każdorazowo wymienione w opisie wyprawy.
 18. Koszty nie obejmują: kosztów uzyskania paszportu, wiz, szczepień ochronnych i dodatkowych ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku wyprawy.
 19. Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek numer:
  Stowarzyszenie Klub Szwendaczek
  ul. Wolska 5/13 lok. 103
  01-201 Warszawa
  74 1140 2004 0000 3102 7706 1149 – mBank
 1. Wpłaty winny wpłynąć na rachunek bankowy Stowarzyszenia w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji i otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji drogą mailową.
 2. Przy zgłoszeniu na wyprawę na mniej niż 10 dni przed terminem jej rozpoczęcia wpłaty winny wpłynąć niezwłocznie w postaci przelewu ekspresowego np. za pośrednictwem Blue Media. Ponadto wymagane jest w takim przypadku przesłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji przelewu.
 3. Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w wyprawie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające ze zgłoszenia udziału w wyprawie obowiązki.
 4. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Stowarzyszenia, jeżeli uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy.
 5. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami np. kosztem przebukowania biletów lotniczych, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyprawie w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Rezygnacja z udziału w wyprawie w dowolnym czasie przed jej rozpoczęciem wiąże się z poniesieniem pełnych kosztów wyprawy, z zastrzeżeniem pkt 27.
 8. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc na daną wyprawę Stowarzyszenie tworzy listę rezerwową osób zainteresowanych wyjazdem. Osoby te mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami wyjazdu w przypadku jeśli wystąpią rezygnacje osób będących już jej uczestnikami. W takich przypadkach Stowarzyszenie pośredniczy w przeniesieniu praw i obowiązków pomiędzy takimi osobami, a koszty wnoszone tytułem uczestnictwa przez osobę z listy rezerwowej stanowią jednocześnie 100% zwrot kosztów osoby rezygnującej z wyjazdu.
 9. Stowarzyszenie może odwołać wyprawę z powodu braku wymaganego minimum, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy. W przypadku odwołania wyjazdu uczestnik ma prawo wziąć udział w innym wyjeździe o takich samych lub wyższych kosztach za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem różnicy przez Stowarzyszenie. Jeśli uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego wyjazdu jest mu zwracane 100% wpłaty.
 10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zaplanowanych tras wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.
 11. Stowarzyszenie ma prawo modyfikacji programu wyprawy w szczególności spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników. Zmiany w programie wyprawy mogą być podyktowane również czynnikami tzw. siły wyższej, na które Stowarzyszenie nie ma wpływu, ale w trosce o bezpieczeństwo uczestników konieczne jest podjęcie działań w trakcie trwania wyprawy.
 12. Osoby biorące udział w wyjeździe biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Za swoje bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu jak również szkody wyrządzone na innych osobach i mieniu każdy uczestnik odpowiada indywidualnie. Stowarzyszenie nie zapewnia bezpieczeństwa osobistego uczestnika i posiadanych przez niego rzeczy (zniszczenie, zagubienie, kradzież itp.) Uczestnik zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń cywilnych.
 13. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których wyprawa będzie realizowana.
 14. Dane osobowe uczestników wypraw oraz dokonujących rezerwacji będą przetwarzane przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm).
 15. Zgłaszając się na wyprawę i realizując przelew uczestnik wyraża zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa, na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych, a także na wykorzystanie wizerunku w celach administracyjnych oraz w celu promowania wypraw Stowarzyszenia i wykonywania dokumentacji fotograficzno-filmowej z ich realizacji.
 16. Szczegółowe warunki udziału w wyprawie zależne od jej charakteru (wyprawa górska, rowerowa, kajakowa, narciarska) są publikowane w informacjach szczegółowych danej wyprawy na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 17. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.
 18. Stowarzyszenie informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje (mówią o tym OWU Ubezpieczyciela).
Free WordPress Themes
Wycieczka górskaWycieczka rowerowaWycieczka górskaWycieczka górska